เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

Detail: 

เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)  ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 16.00 น. ณ อาคารไทยฮั้วฯ  สำนักงานใหญ่  238/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2562 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ
เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                        
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562

 

More detail: 
AttachmentSize
PDF icon THR-LAW-2562-01.pdf35.54 KB
Update date: 
21/03/2019