คุณหลอ ถิ่ง

คณะกรรมการบริหาร: 
ผู้อำนวยการสายโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้อำนวยการสายโรงงาน