คุณภัทรพงศ์ จันสีนาค

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี (ST)