คุณจาง เติงหย่ง

คณะกรรมการบริษัท: 
กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร: 
กรรมการ