คุณพวงศรี ฝอยทอง

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขาระยอง-แกลง (RL)