泰华工作

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางและส่งออกยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ภายในประเทศทั้งหมด 16 สาขา และ 1 สาขาในต่างประเทศคือ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน บริษัทยังมีธุรกิจร่วมกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวทำจากไม้ ยางรถยนต์ และเมล็ดกาแฟสด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในการเพาะปลูกต้นยางในประเทศลาว ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประมาณ 3,000 คน และมีกำลังการผลิตส่งออกประมาณ 500,000 ตันต่อปี

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาทางด้านคุณภาพและการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1.   ล่าม( ภาษาจีน ) จำนวน 5 อัตรา 
รายละเอียดของงาน
*    มีทักษะในการแปลเอกสารภาษาไทย-จีน ที่เข้าใจง่ายถูกต้อง
*    ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
*    ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
*    บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
*    ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
*    เพศชาย – หญิง อายุ 26 -40 ปี   
*    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
*    มีประสบการณ์ในการทำงาน แปลเอกสารภาษาไทย-จีน อย่างน้อย 1-3 ปี
*    สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
*    สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจาณาเป็นพิเศษ

2. Purchase Supplier Used/จัดซื้อวัสดุใช้ในโรงงาน จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียดของงาน
*    ติดต่อประสานงานกับทางสาขาในการจัดซื้อจัดหา วัสดุใช้ในโรงงาน
*    ติดต่อ Supplier เพื่อเช็คราคา และเปรียบเทียบราคา 
*    ทำงบประมาณการจัดซื้อ โดยรวบรวมแต่ละสาขา เพื่อต่อรองราคา
*    บริหารจัดการ เรื่องขนส่งสินค้าถึงโรงงาน
*    ปฏิบัติงานอื่นๆ ช่วยเหลืองานในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
*    สามารถเปรียบเทียบหาคู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีทักษในการต่อรองราคาได้

คุณสมบัติ
*    เพศชาย – หญิง อายุ 26 -35 ปี   
*    วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
*    มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
*    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารบุคคลภายนอกและภายในได้อย่างดี
*    มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
*    มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาจีนกลาง ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. Finance/ เจ้าหน้าที่การเงิน  จำนวน  2 อัตรา
รายละเอียดของงาน
*    ทำจ่ายต่างประเทศ 
*    ทำสินเชื่อระยะสั้น ตั๋วขายลด PACKING ตั๋วประกันการส่งออก 
*    ทำสินเชื่อระยะยาว (สร้างโรงงาน, ซื้อโรงงาน)
*    บริหารจัดการ ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง วิเคราห์อัตราการแลกเปลี่ยน
*    ปฏิบัติงานอื่นๆ ช่วยเหลืองานในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
*    เพศชาย – หญิง อายุ 26 -40 ปี   
*    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญษตรี สาขาการเงิน, การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
*    มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน วิเคราห์อัตราการแลกเปลี่ยน
*    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารบุคคลภายนอกและภายในได้อย่างดี
*    มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
*    มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาจีนกลาง ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี(ต้นทุน)  จำนวน  2 อัตรา
รายละเอียดของงาน
*    จัดทำรายงานและตรวจสอบงานบัญชีต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ของแต่ละโรงงาน
*    จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบ รายงาน ต้นทุน ผลิต   ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป  
*    ตรวจสอบรายงาน สต๊อก วัตถุดิบ  งานระหว่างผลิต  สินค้าสำเร็จรูป  และ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
*    ปฏิบัติงานอื่นๆ ช่วยเหลืองานในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
*    เพศชาย – หญิง อายุ 26 -40 ปี   
*    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน
*    มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Dynamics Ax 2009 ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*    มีประสบการณ์ในการทำงาน บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1-3 ปี
*    มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. เจ้าหน้าที่บริหารกิจการบริษัท จำนวน  1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
*    วางแผน ประเมิน และวิเคราห์กิจการของสาขาต่างๆ และบริษัทในเครือฯ ในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนถึงบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวกับเกษตร
*    สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ในบางครั้ง 
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
*    เพศชาย – หญิง อายุ 30 -40 ปี   
*    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
*    มีประสบการณ์กิจการเกี่ยวเกษตรอย่างน้อย 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*    มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
*    มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6. เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน  2 อัตรา
รายละเอียดของงาน
*    จัดทำเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายโรงงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
*    ประสานงานการด้านการขออนุมัติงานต่างๆให้กับโรงงาน
*    สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ในบางครั้ง 
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
*    เพศชาย – หญิง อายุ 30 -35 ปี   
*    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
*    มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
*    ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน:- - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน , งานบวช , งานศพ เป็นต้น - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - เงินกู้ยืม ( กรณีฉุกเฉิน ) - ค่าเบี้ยเลี้ยง ( เดินทางต่างจังหวัด / เดินทางต่างประเทศ ) - โบนัส ประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - งานเลี้ยงวันเกิด - กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรม- หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ( สำนักงานใหญ่ ) 

วิธีการรับสมัคร
1.    เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง 238/1 ถนนรัชดาภิเษก (ซอย18) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10230
2.    โทรสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ติดต่อคุณวรรณา  หมอเอก  ได้ที่หมายเลข Tel. +66 (0)-2274-0471-7 Ext.732
       Mobile ++66 08-43878235 E-mail : wanna@thaihua.com

Thai Hua Rubber Public Company Limited

Contact Human Development Department

238/1 ถนนรัชดาภิเษก (ซอย18) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10230