เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนกำหนดสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

Detail: 

เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนกำหนดสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            ด้วยประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 4,600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 4,600,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน นั้น

            บัดนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้นและกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยกำหนดให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

 

More detail: 
AttachmentSize
PDF icon THR-LAW-2559-001.pdf54.53 KB
Update date: 
19/09/2016