เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ประจำปี 2566

Detail: 

เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ อาคารไทยฮั้วฯ สานักงานใหญ่ 238/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2566 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ
เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
 

Update date: 
17/03/2023