News & Media: CSR

Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมและให้แนวทางการป้องกันการใช้ยาเสพติดในโรงงาน โดยให้นำ “โครงการ TO BE NUMBER ONE”...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาสะเดา) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนและพนักงานของบริษัทร่วมกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน การแสดงของเด็กๆ...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การพิจารณาและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาสุราษฎร์ธานี) มอบถังขยะเพื่อจัดทำถังขยะเปียก ซึ่งสนับสนุน “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน” แก่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 7 และ 9 มกราคม 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมประชุมกับชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบุรีรัมย์) มอบหมายให้พนักงานในบริษัทฯ เข้าช่วยแก้ไขซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และประปา เพราะระบบเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้การได้...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรูป เพื่อเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนโรคบาดทะยัก และป้องกันโรคต่างๆ แก่พนักงาน...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 8, 9 & 14 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมประชุมกับชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทย...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบุรีรัมย์)  มอบหมายให้พนักงานในบริษัทฯ...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงาน...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565, บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขายโสธร) เป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานและการฟุ้งกระจายของสารเคมีในแต่ละสถานที่ภายในโรงงาน เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด  ร่วมมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เพื่อเข้าตรวจสอบคนงานต่างด้าว ตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565, บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขายโสธร) ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบึงกาฬ) ออกเยี่ยมชุมชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) มอบไม้พาเลทให้แก่รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ สาขาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Pages