News & Media: CSR

Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรูป เพื่อเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนโรคบาดทะยัก และป้องกันโรคต่างๆ แก่พนักงาน...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 8, 9 & 14 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมประชุมกับชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทย...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบุรีรัมย์)  มอบหมายให้พนักงานในบริษัทฯ...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมและให้แนวทางการป้องกันการใช้ยาเสพติดในโรงงาน โดยให้นำ “โครงการ TO BE NUMBER ONE”...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาสะเดา) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนและพนักงานของบริษัทร่วมกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน การแสดงของเด็กๆ...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การพิจารณาและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาสุราษฎร์ธานี) มอบถังขยะเพื่อจัดทำถังขยะเปียก ซึ่งสนับสนุน “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน” แก่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 7 และ 9 มกราคม 2566  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมประชุมกับชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม...
Update date:
03/04/2023
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบุรีรัมย์) มอบหมายให้พนักงานในบริษัทฯ เข้าช่วยแก้ไขซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และประปา เพราะระบบเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้การได้...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) มอบไม้พาเลทให้แก่รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ สาขาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงาน...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565, บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบุรีรัมย์) ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 “ระบบสีเขียว” ซึ่งมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564, บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ 2) ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 “ระบบสีเขียว” ซึ่งมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง) เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สาขาบุรีรัมย์) สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565, บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ยางแท่ง)  ได้ผ่านการประเมินการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ “ระดับมาตรฐาน” ตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น, ตามหลัก 10 Packages...
Update date:
27/01/2023
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด (สาขากระบี่ 2) ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม...

Pages