น้ำยางข้น (LATEX)

รายละเอียด: 

เริ่มการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตน้ำยางของเกษตรกร โดยออกมาในรูปของน้ำยางบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทยางพาราที่สะอาดที่สุด หลังจากนั้นจะถูกนำไปจัดเก็บโดยเติมสารเคมีและผ่านเครื่องแยกอีกครั้งเพื่อให้ได้น้ำยางข้นที่มีค่า DRC 60% โดยสารเคมีที่เติมลงไปคือ สารแอมโมเนีย มีคุณสมบัติในการรักษาสภาพน้ำยาง แต่สัดส่วนการผสมขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า  

คุณภาพ: 
  • 60% HAL - น้ำยางที่มีส่วนผสมแอมโมเนียอยู่ในระดับสูง DRC 60 %
  • 60% MAL – น้ำยางที่มีส่วนผสมแอมโมเนียอยู่ในระดับกลาง DRC 60 %
  • 60% LAL – น้ำยางที่มีส่วนผสมแอมโมเนียอยู่ในระดับต่ำ DRC 60 % 
บรรจุภัณฑ์: 

เบาค์/ ถังขนาด 250 ก.ก. / ถุงสูญญากาศ 

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางข้น (Latex)

กระบวนการผลิต: 

การควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแรก โดยนำวัตถุดิบ(ตัวอย่างน้ำยาง)จากเกษตรกรมาทำการวิเคราะห์

เราจะเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ตรงตามผลวิเคราะห์และมาตรฐานที่ต้องการ เมื่อได้น้ำยางมาแล้วจะทำการเก็บรักษาสภาพในถังรวมทั้งใส่สารแอมโมเนียลงไป สัดส่วนของสารแอมโมเนียจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

น้ำยางข้นที่ได้จะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ยังคงมีส่วนประกอบของน้ำและสิ่งเจือปนผสมอยู่ จึงต้องทำการคัดแยกสิ่งเจือปนออกไป หลังจากนั้นจึงนำไปผ่านเครื่องแยกเพื่อเอาน้ำออก

หลังจากแยกน้ำออกมาแล้ว น้ำยางข้นจะถูกส่งต่อไปยังถังควบคุมคุณภาพ โดยจะแยกบรรจุตามสเป๊กของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น น้ำยางข้นที่มีส่วนผสมแอมโมเนียในระดับสูง 0.60% (HA) น้ำยางข้นที่มีส่วนผสมแอมโมเนียในระดับต่ำ 0.29% (LA)

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะถูกบรรจุในถังมาตรฐาน 205 กิโลกรัม และน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับ 205 ก.ก.

น้ำยางข้นที่บรรจุถังพร้อมที่จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้า โดยร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งออกไปต่างประเทศ