ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ

ผู้อำนวยการสายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการแผนก (Overseas Markets)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
หัวหน้าฝ่าย