คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้อำนวยการ การตลาดผลิตภัณฑ์
ผู้อำนวยการสายโรงงาน
ผู้อำนวยการสายการตลาด
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน