คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้อำนวยการ การตลาดผลิตภัณฑ์
ผู้อำนวยการสายโรงงาน
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการสายการตลาด