ดร.หลักชัย กิตติพล

คณะกรรมการบริษัท: 
กรรมการ

ประวัติการศึกษา: 

2553    ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. ปรอ.52
2550    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2550    ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 11 
2550    วุฒิบัตร   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
2544    เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545    วุฒิบัตร หลักสูตรการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
2539    วุฒิบัตร    หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนและภาครัฐ รุ่นที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
2536    วุฒิบัตร     หลักสูตรการบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
2533    วุฒิบัตร    หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (IFCT) 
2532    วุฒิบัตร    หลักสูตรมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
2521    ประกาศนียบัตรพิเศษ วิชาการศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ 
           ประถม- มัธยมศึกษา  โรงเรียน บ้านไร่จันดี จ.ระยอง

กิจกรรมทางสังคม: 
 • นายกสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ-รัชดาภิเษก  
 • นายกสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย
 • รองประธานสมาพันธ์ฟุโจวโลก 
 • นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมนักธุรกิจฟุเจี้ยนประเทศไทย
 • อุปนายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
 • มรรคนายกคริสตจักรในกรุงเทพ
 • ที่ปรึกษาสำนักงานดูแลชาวจีนโพ้นทะเลมณฑลฮกเกี้ยน
 • กรรมการสมาพันธ์มิตรภาพจีนโพ้นทะเลมณฑลฮกเกี้ยน
ประสบการณ์การทำงาน: 

INTERNATIONAL ORGANIZATION

 • CHAIRMAN OF ASIAN RUBBER BUSINESS COUNCIL
 • PRESIDENT OF INTERNATIONAL RUBBER ASSOCIATION
 • VICE PRESIDENTT OF THE CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE (CCPIT)
 • BOARD OF DIRECTORS OF INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED (IRCo)
 • THAILAND REPRESENTIVE OF INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL (ITRC)

 

องค์กรภาครัฐและเอกชน

 • นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย  
 • รองประธาน สภาการยางพาราแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี  2550

 

ธุรกิจส่วนตัว

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่          บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)  ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา
 • กรรมการผู้จัดการ                บริษัท นูทราโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต-ส่งออกเมล็ดกาแฟ, ร้าน ACAFE
 • กรรมการผู้จัดการ                บริษัท ไทยแมคเอส.ที.อาร์. จำกัด ผู้ผลิตยางแท่ง
 • ประธานกรรมการ                บริษัท มิตรภาพข้าวหอม  จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว
 • ประธานกรรมการ                บริษัท บีเจ รับเบอร์ จำกัด   ผู้ผลิตยางแท่ง
 • ประธานกรรมการ                บริษัท ที.อาร์.ไอ.โกลบอล  จำกัด  ผู้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับยางพารา
 • ประธานกรรมการ                บริษัท เอเวอร์โกรว์  ปุ๋ยเคมี จำกัด ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีเพื่อจำหน่าย