คุณอนุวัตร ศรีพลอย

ผู้จัดการโรงงาน: 
รองผู้จัดการโรงงานสาขาพิษณุโลก (PL)