คุณดิเรก ปัญญาดวงเลิศ

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(กลุ่มน้ำยาง) / ผู้จัดการโรงงานสาขาบางกล่ำ(BK)

โทร: 
0 7432 8886-90
แฟกซ์: 
0 7432 8889