คุณประจักษ์ชัย สว่างเพชร

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขาอุดรธานี ยางแท่ง(US)