นายประจันทร์ สืบภา

ผู้จัดการโรงงาน: 
รัักษาการผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี (ST)