นางณัฐิกานต์ ตันติพิมลพันธ์

ผู้จัดการโรงงาน: 
รองผู้จัดการโรงงานสาขาสะเดา (HD)