คุณฐิติวัสส์ เกตุพงษ์พันธุ์

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขาตรัง (TR)