คุณว่าน ต้าชวน

คณะกรรมการบริษัท: 
กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร: 
กรรมการผู้จัดการใหญ่