คุณนภาเพ็ญ เจริญฤกษ์ถวิล

ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ: 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

โทร: 
+66(0) 2274 0471-7 ext. 741
โทรศัพท์มือถือ: 
+66(0)8 4387 8224, +66(0)8 1251 7241
อีเมล: