เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

Detail: 

เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

          ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารไทยฮั้วฯ สำนักงานใหญ่ 238/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

          ดังนั้น บริษัทฯจึงขอประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2561 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี)

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  
                                        ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

More detail: 
AttachmentSize
PDF icon law-2018-01.pdf269.64 KB
Update date: 
26/03/2018