กรรมวิธีการผลิตยางแท่ง - โดยใช้ยางก้อนถ้วย (Cup lump-STR)

กระบวนการผลิต: 

หลังจากรับยางก้อนถ้วยเข้ามาแล้ว จะทำการแผ่ไว้บนลานเพื่อสุ่มตรวจค่า DRC และสิ่งเจือปน

ยางก้อนถ้วยที่เกาะตัวกันเป็นก้อนใหญ่จะถูกตัดให้เล็กลงเพื่อง่ายต่อการขจัดสิ่งเจือปนและตรวจหาค่า DRC

หลังกำจัดสิ่งเจือปนแล้ว ยางก้อนถ้วยจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ในบ่อซึ่งแบ่งตามเกรดของยาง เพื่อให้เกิดการทำปฏิกิริยา

หลังจากครบกำหนดเวลาแล้ว นำยางก้อนถ้วยเข้าสู่สายการผลิต โดยเริ่มจากการตัด ล้าง และกรองเอาสิ่งเจือปนออก

สิ่งเจือปนที่ไม่สามารถคัดออกมาได้โดยเครื่องจักรจะถูกคัดกรองอีกรอบโดยแรงงาน

ยางก้อนถ้วยที่ผ่านกรรมวิธีการดัดแปรขั้นต้นแล้วจะถูกลำเลียงมาลงในถังที่มีระบบน้ำวน สิ่งเจือปนเช่นกิ่งไม้ เยื่อไม้ และเศษไม้จะลอยตัวขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำ วัตถุปลอมปนประเภทกรวดทราย โลหะจะจมลงสู่พื้นถัง และจะถูกแยกออกอีกทีหนึ่ง

หลังจากที่ผ่านกรรมวิธีการลดขนาด ยางชิ้นเล็กจะถูกย่อยเป็นขุยๆ และมีลักษณะเบาบาง

ยางที่เป็นขุยๆจะถูกนำไปวางไว้ในกระบะที่มีล้อเลื่อนและจะผ่านการอบที่ระดับอุณหภูมิ120 องศาเซสเซียส เป็นเวลา 7-8 นาที

ยางที่ผ่านการอบแล้วจะผ่านการอัดเป็นแท่งและบรรจุในถุง PE

ยางแท่งแต่ละชิ้นจะผ่านเครื่อง ตรวจจับโลหะ ซึ่งหากมีโลหะเจือปนไปกับยางแท่ง อาจนำไปสู่ความเสียหายแก่เครื่องจักรของผู้ใช้ยางได้

ยางแท่งแต่ละชิ้นจะถูกตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปทดลองด้าน จุดขาว และสิ่งเจือปน คุณสมบัติทางกายภาพ

ยางแท่งจะถูกบรรจุตามบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

ยางแท่งจะผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณสมบัติเชิงกายภาพ