กรรมวิธีการผลิตน้ำยางข้น (Latex)

กระบวนการผลิต: 

การควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแรก โดยนำวัตถุดิบ(ตัวอย่างน้ำยาง)จากเกษตรกรมาทำการวิเคราะห์

เราจะเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ตรงตามผลวิเคราะห์และมาตรฐานที่ต้องการ เมื่อได้น้ำยางมาแล้วจะทำการเก็บรักษาสภาพในถังรวมทั้งใส่สารแอมโมเนียลงไป สัดส่วนของสารแอมโมเนียจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

น้ำยางข้นที่ได้จะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ยังคงมีส่วนประกอบของน้ำและสิ่งเจือปนผสมอยู่ จึงต้องทำการคัดแยกสิ่งเจือปนออกไป หลังจากนั้นจึงนำไปผ่านเครื่องแยกเพื่อเอาน้ำออก

หลังจากแยกน้ำออกมาแล้ว น้ำยางข้นจะถูกส่งต่อไปยังถังควบคุมคุณภาพ โดยจะแยกบรรจุตามสเป๊กของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น น้ำยางข้นที่มีส่วนผสมแอมโมเนียในระดับสูง 0.60% (HA) น้ำยางข้นที่มีส่วนผสมแอมโมเนียในระดับต่ำ 0.29% (LA)

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะถูกบรรจุในถังมาตรฐาน 205 กิโลกรัม และน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับ 205 ก.ก.

น้ำยางข้นที่บรรจุถังพร้อมที่จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้า โดยร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งออกไปต่างประเทศ