ยางแท่ง (STR)

รายละเอียด: 

ความสามารถในการตรวจวัดและควบคุมสภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐานของยางแท่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมยางพารา ปริมาณความต้องการของยางประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นยางที่ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพและเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการนำไปผลิตและแปรรูปต่อ  ยางแท่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ STR10 STR20 STRxL และ STR CV โดยแตกต่างกับไปตามตัวแปรด้านการควบคุมการผลิต กรรมวิธีในการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตของเราเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบในห้องทดลองซึ่งจะทำให้มาตรฐานการผลิตของเราตรงตามความต้องการของการส่งออก

คุณภาพ: 

STR 10, STR 20, STR 10 CV 60, STR 20 CV 60 STR 5L, STR XL

บรรจุภัณฑ์: 

ขนาด 33.33 ก.ก. และ 35 ก.ก. สำหรับลูสเบลล์ / ชริงแล็บ ฐานรองไม้ / กล่องเหล็ก 

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต: 

หลังจากรับยางก้อนถ้วยเข้ามาแล้ว จะทำการแผ่ไว้บนลานเพื่อสุ่มตรวจค่า DRC และสิ่งเจือปน

ยางก้อนถ้วยที่เกาะตัวกันเป็นก้อนใหญ่จะถูกตัดให้เล็กลงเพื่อง่ายต่อการขจัดสิ่งเจือปนและตรวจหาค่า DRC

หลังกำจัดสิ่งเจือปนแล้ว ยางก้อนถ้วยจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ในบ่อซึ่งแบ่งตามเกรดของยาง เพื่อให้เกิดการทำปฏิกิริยา

หลังจากครบกำหนดเวลาแล้ว นำยางก้อนถ้วยเข้าสู่สายการผลิต โดยเริ่มจากการตัด ล้าง และกรองเอาสิ่งเจือปนออก

สิ่งเจือปนที่ไม่สามารถคัดออกมาได้โดยเครื่องจักรจะถูกคัดกรองอีกรอบโดยแรงงาน

ยางก้อนถ้วยที่ผ่านกรรมวิธีการดัดแปรขั้นต้นแล้วจะถูกลำเลียงมาลงในถังที่มีระบบน้ำวน สิ่งเจือปนเช่นกิ่งไม้ เยื่อไม้ และเศษไม้จะลอยตัวขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำ วัตถุปลอมปนประเภทกรวดทราย โลหะจะจมลงสู่พื้นถัง และจะถูกแยกออกอีกทีหนึ่ง

หลังจากที่ผ่านกรรมวิธีการลดขนาด ยางชิ้นเล็กจะถูกย่อยเป็นขุยๆ และมีลักษณะเบาบาง

ยางที่เป็นขุยๆจะถูกนำไปวางไว้ในกระบะที่มีล้อเลื่อนและจะผ่านการอบที่ระดับอุณหภูมิ120 องศาเซสเซียส เป็นเวลา 7-8 นาที

ยางที่ผ่านการอบแล้วจะผ่านการอัดเป็นแท่งและบรรจุในถุง PE

ยางแท่งแต่ละชิ้นจะผ่านเครื่อง ตรวจจับโลหะ ซึ่งหากมีโลหะเจือปนไปกับยางแท่ง อาจนำไปสู่ความเสียหายแก่เครื่องจักรของผู้ใช้ยางได้

ยางแท่งแต่ละชิ้นจะถูกตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปทดลองด้าน จุดขาว และสิ่งเจือปน คุณสมบัติทางกายภาพ

ยางแท่งจะถูกบรรจุตามบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

ยางแท่งจะผ่านการตรวจสอบทางด้านคุณสมบัติเชิงกายภาพ

กระบวนการผลิต: 

การควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่กรรมวิธีการแรก คือการเก็บวัตถุดิบจากเกษตรกร โดยมีการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการทดลองในห้องทดลอง ขั้นตอนการกรองเพื่อกำจัดเศษขยะ และสิ่งแปลกปลอดออกจากน้ำยาง มีการใส่สารเคมีที่แตกต่างกันลงไปในน้ำยางตามสูตรการผลิตยางแท่งที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนการกรองเพื่อกำจัดเศษขยะ และสิ่งแปลกปลอดออกจากน้ำยาง มีการใส่สารเคมีที่แตกต่างกันลงไปในน้ำยางตามสูตรการผลิตยางแท่งที่แตกต่างกัน

จากนั้นจะทำการเทน้ำยางลงบนรางขนาดยาว และหลังจากที่มีการทำปฏิกรริยาทางเคมีแล้วน้ำยางจากกลายสภาพจากของเหลวเป็นของแข็งภายในเวลาประมาณ 12 ชม. หลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะได้ยางข้นที่ลักษณะเป็นแผ่นหนาๆ

ยางแผ่นหนาๆ จะถูกฉีกโดยเครื่องฉีกกลายเป็นยางลาเท็กส์บางๆ จากยางลาเท็กส์บางๆ จะนำไปย่อยให้มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

หลังจากนั้นนำยางเหล่านั้นไปอบที่เตาอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส

จนออกมาเป็นแท่ง ยางแท่งทุกชิ้นจะมีน้ำหนัก 33.33 ก.ก.

ยางแท่งหรือ STR จะถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติก และโครงไม้ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งและลำเลียง